หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 image011 

นางกันตินันท์  คำเพราะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทน)

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วน 088-710-6627

 

 ed003
นางภัชรภรณ์ เกษสร
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

  ed004
นางธันย์รัชญ์ คำเสียง
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 ed005
น.ส.ธีรตา ศรีวารินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 ed006
น.ส.ณัฏฐากุญช์ โพธิพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 ed007
นางสาวนารีรัตน์ ค่ำคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 ed009
นางสาวมนัญญา วิสัยสิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 ed010
นางสาวพัชริน เครือแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 ed011
นางยุพิน อยู่แท้กุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 ed002
นายพยุงศักดิ์   โพธิ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 ed008
น.ส.ณัฐชานันท์   โพธิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ส่วนการศึกษา)

 

 ed012
นางสาวสุดาทิพย์   โพธิบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

ed013 
นางสาวสมยงค์   นราวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ