หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

กองคลัง

 

35682

นางทิพย์เกษร  โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการกองคลัง

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนผู้อำนวยการ : 086-909-5390

 

 image001

นางมยุรี  วงค์พิมล

นักวิชาการเงินและบัญชี

image007

างสาวจริยาพร  ผมพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

image022

นางสาวทิพย์วรรณ กะตะศิลา

นักวิชาการคลัง

 

 image004

นางสาวศศิประภา  บุทศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

11

 างสาวมัณฑนา คูคำ

ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

image002

นางสาวอุไล  บุญราช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

 

 

 

 

นางสาวสุดาทิพย์ โพธิบุตร

พนักงานทั่วไป