หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


  

>> หลักเกณฑ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลครู

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลพนักงาน

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

 


>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564