หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

สำนักงานปลัด

 

image001

นายอดิศร  บริสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนปลัด 081-062-6513

 

image001

นางอรอุมา  มณีวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองปลัด : 081-660-6281

 

image011 

นางกันตินันท์  คำเพราะ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วน 088-710-6627

  

 image016
นางสาวจุรีรัตน์  ศรีนุเคราะห์
นักบริหารงานทั่วไป

 

image008 
นางอรอุมา  แก่นที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

image006 
นางสมจิตต์  สีเสน
นักพัฒนาชุมชน

 

image007 
น.ส.มัลลิกา กิ่งพิลา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

 

 image022
นายณัฐนนท  สุวรรณพันธ

นิติกร

 

 image022

 

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 

image023 
นางสาวพรประภา  กะตะศิลาชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 

 image032
นางสาวสุมิตรา  วุฒิเศลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 image033
นายอนันทศักดิ์   สีเสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 image022
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 

 image022
นายสุชาติ  มณีวงษ์
พนักงานงานจ้างทั่วไป

 

image036.png
นายสมศักดิ์   สีเสน
พนักงานขับรถ

 

image037.png
นายมนตรี   สีเสน
นักการภารโรง

 

   

image046.jpg
นางสาวสุพัตรา   โลทัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ