หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

สำนักงานปลัด

 

image001

นายอดิศร  บริสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนปลัด 081-062-6513

 

image001

นางอรอุมา  มณีวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองปลัด : 081-660-6281

 

image011 

นางกันตินันท์  คำเพราะ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รักษาการแทน)

 

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วน 088-710-6627

  

image008 นางอรอุมา  แก่นที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

image006 
นางสมจิตต์  สีเสน

นักพัฒนาชุมชน

image023 

นางสาวพรประภา  กะตะศิลาชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

image022

นางสาวปัญญดา กตะศิลา 

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 

 

image007 

น.ส.มัลลิกา กิ่งพิลา

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

 

  image032
นางสาวสุมิตรา  วุฒิเศลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 image033
นายอนันทศักดิ์   สีเสน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

image046.jpg

นางสาวสุพัตรา   โลทัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


 image022

นายชลิต   สีเสน

พนักงานขับรถ


image037.png

นายมนตรี   สีเสน

นักการภารโรง 

 image022

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

 image022

นายสุชาติ  มณีวงษ์

พนักงานงานจ้างทั่วไป 

ed009.png

นางสาวมนัญญา วิสัยสิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 image022

นายสหราฃ คำปลิว

พนักงานจ้างเหมาบริการ