หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวปฏิบัติ Dos & Don,ts)

- โครงการปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ที่ 19/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ที่ 117/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566