หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

      เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายเลือดไทย คำโสภา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ