หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen


คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

- แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

- คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น

- คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

- คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ