หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

          4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ

4.1 งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       • งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
       • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       • งานการศึกษานอกระบบ
       • งานบริหารทั่วไป

4.2 งานศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       • งานส่งเสริมศาสนา
       • งานประเพณี วัฒนธรรม
       • งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       • งานส่งเสริมกีฬา
       • งานส่งเสริมนันทนาการ
       • งานศูนย์เยาวชน