หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

กองคลัง

          2. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่าย การหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำแผนที่ภาษี การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัสดุต่างๆ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     • งานการเงิน
     • การรับเงินเบิกจ่ายเงิน
     • การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     • การเก็บรักษาเงิน

2.2 งานการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     • งานการบัญชี
     • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
     • งานงบการเงินและงบทดลอง
     • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

   •  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     • งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
     • การพัฒนารายได้
     • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     • งานพัสดุ
     • งานทะเบียนเบิกจ่าย ครุภัณฑ์
     • งานจัดทำระบบข้อมูล