หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

อำนาจหน้าที่กองช่าง

          3.กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
      • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
      • งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      • งานประเมินราคา
      • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
      • งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      • งานประสานกิจการประปา
      • งานไฟฟ้าสาธารณะ
      • งานระบายน้ำ
      • งานให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค

3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      • งานสำรวจและแผนที่
      • งานวางผังพัฒนาเมือง
      • งานควบคุมทางผังเมือง