หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

            5. กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานคือ

5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        • งานสวัสดิการสังคม
        • งานจัดระเบียบชุมชน
        • งานพัฒนาชุมชน
        • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
        • งานสุสานและณาปณสถาน
        • งานกีฬาและนันทนาการ
        • งานสวนสาธารณะ
        • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
        • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.2 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        • งานสังคมสงเคราะห์
        • งานส่งเคราะห์เด็กและสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
        • งานส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ
        • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        • งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
        • งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
        • งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
        • งานอืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย