หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

สำนักงานปลัด

    1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานของบุคคลของ อบต.ทั้งหมดการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 7 งาน คือ

  1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานสารบรรณ
   • งานบริหารงานบุคคล
   • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   • งานตรวจสอบภายใน
   • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

  1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานนโยบายและแผนพัฒนา
   • งานวิชาการ
   • งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
   • งานงบประมาณ

  1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานกฎหมายและนิติกรรม
   • งานร้องเรียนและงานอุทธรณ์
   • งานข้อบัญญัติและระเบียบ

 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
   • งานป้องกัน
   • งานช่วยเหลือและฟื้นฟู
   • งานดับเพลิงและกู้ภัย

  1.5 งานกิจการสภา อบต.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • งานการประชุม
   • งานอำนวยการและประสานงาน

  1.6 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานข้อมูลวิชาการ
   • งานเทคโนโลยีการเกษตร
   • งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

  1.7 งานสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ