หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen


อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

           มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (2)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้  (3)

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12. การท่องเที่ยว

13. การผังเมือง

           อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (4)

           เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ [5]     องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น(6)

           ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

           นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน (7)

           อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (8)

1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

3. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

4. การสาธารณูปการ

5. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

6. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

8. การจัดการศึกษา

9. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

10. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

11. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

12. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

13. การส่งเสริมกีฬา

14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน

15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

16. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

17. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

18. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

19. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

20. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

21. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

22. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน   อื่น ๆ

23. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24. การผังเมือง

25. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

26. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

27. การควบคุมอาคาร

28. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

30. กิจการอื่นใด  ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  มีความสำคัญต่อชุมชน  (หมู่บ้าน/ตำบล)  ดังนี้

1. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พัฒนาตำบล  ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม

2. เป็นหน่วยงานประสานทรัพยากรระหว่าง  อบต.กับท้องถิ่นอื่นๆ  รวมทั้งหน่วยราชการ  และหน่วยเอกชนอื่นๆ

3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  (สมาชิกสภา อบต.) เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ  รายได้  ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น  ให้ทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น  เช่น  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานและลูกจ้างของ  อบต.

5.  ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทำงานและใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน  (สมาชิกสภา)  ทีไม่ทำงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

 

     องค์การบริหารส่วนตำบล  มีโครงสร้างประกอบด้วย

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (สภา  อบต.)

2. คณะผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  (นายก  อบต.  และรองนายก  อบต.)

 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่

1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล/ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. ควบคุมการทำงานของคณะผู้บริหาร

4. เข้าร่วมประชุมสภา  อบต.  ตามสมัยประชุม

 

      บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

      บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ   ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา  "ข้อบังคับตำบล"  ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ  ตลอดจน  "ทุกข์"  และ  "สุข"  ของประชาชนรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยไปยังประชาชนในตำบล แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้                                                                                 

1. ต้องยึดมั่นในกติกาประธิปไตย  เช่น  การเลือกตั้งโดยเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้ง  การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  ฯลฯ                                                                                  

2. ต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ฟังเคารพในเหตุผล       

    

     คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  (รองนายก อบต. และรองนายก  อบต.)  มีหน้าที่อะไรบ้าง

1. บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และแผนพัฒนาตำบล

2. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้เงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายเข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามสมัยประชุม

 

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีสิทธิและหน้าที่  ดังนี้

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  อบต.

2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร  อบต.

3. เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล

4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม  อบต.

5. เข้าฟังการประชุมสภา  อบต.

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ  การจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีพิเศษของ  อบต.  อย่างน้อยคณะละ  2  คน 

7. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา  อบต.

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตำบล

9. เสียภาษีแก่  อบต.

10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ  อบต.

11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ  อบต.

12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน  และประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง

13. ได้รับบริการสาธารณะ  และการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  จาก  อบต.  ตามอำนาจหน้าที่ของ  อบต.

 

อ้างอิง

(1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66

(2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4  พ.ศ.2546  มาตรา  67

(3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542  มาตรา  68

(4) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69

(5) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 70

(6) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ฉบับที่ 4  พ.ศ.2546  มาตรา 71

(7) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 73

(8) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16