หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

การป้องกันการทุจริต

 


>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567


>> แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้


 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570


 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569


 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568


 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567


>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566


 >> ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)


>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ


>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565


>> คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


>> คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ


>> รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(2561 - 2564)


>> รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน


 

>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)


>> สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริการให้คำปรึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2565