หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen


แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐาน
– ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
– ผู้นำชุมชน
– ผลิตภัณฑ์ชุมชน
– สถานที่สำคัญ
– โครงสร้างการบริหารงาน
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
– สารจากผู้บริหาร
– คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร
– อำนาจหน้าที่
– คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
– กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
– ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
– ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

 

บุคลากร
– คณะผู้บริหาร
– สมาชิกสภา
– หัวหน้าส่วนราชการ
– สำนักงานปลัด
– กองคลัง
– กองช่าง
– กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– กองสวัสดิการสังคม
– งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนงาน
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– แผนการดำเนินงาน
– แผนพัฒนาท้องถิ่น
– แผนยุทธศาสตร์
– การป้องกันการทุจริต
– แผนการตรวจสอบภายใน
– แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
– กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
– ข้อบัญญัติงบประมาณ
– ข้อบัญญัติตำบล

 

บริการประชาชน
– ศูนย์การจัดการความรู้ (knowledge Management Center)
– ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
– ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
– ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
– ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
– อปพร.
– กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ-สปสช
– คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มือสำหรับประชาชน
– คลังความรู้/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบสอบถามความพึงพอใจ
– บริการออนไลน์
– E-Service
-- ร้องเรียนทุจริต
-- ร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป)
-- กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)
-- ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
– ติดต่อ/แผนที่
– คำถามที่พบบ่อย

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
– แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– รายงานผลการดำเนินงานด้านพัสดุ
– ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การดำเนินงาน
– จดหมายข่าว
– ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
– กิจกรรม/ผลงาน
– รายงานข้อมูลทางการเงิน
– รายงานผลการดำเนินงาน
– รายงานกิจการสภาฯ
– รายงานการประชุม
– การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
– ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส